Gränsvärde för radon  har fastställts av myndigheter som Boverket, Livsmedelsverket och Arbetsmiljöverket, i samarbete med bland annat Strålsäkerhetsmyndigheten. Riktvärdet för radonhalten som årsmedelvärde är 200 Bq/m3 både i bostäder och i lokaler för allmänna ändamål.

Om radonhalten överstiger referensnivån krävs det åtgärder (radonsanering). En undersökning bör göras för att fastställa orsaken, vanligtvis i form av radonbesiktning. Målet är att identifiera nödvändiga saneringsåtgärder för att lösa problemet (radonsanering).

high angle shot of suburban neighborhood

Gränsvärde radon och gammastrålning

I bostäder och lokaler av allmänt intresse (offentliga byggnader) är det fastställda gränsvärdet för radon 200 Bq/m3, vilket även gäller för nya byggnader och arbetsplatser ovan mark med en årlig arbetstid på 1800 timmar.

För arbetsplatser i färdigställda och inredda bergrum och berganläggningar är gränsvärdet för radon 400 Bq/m3 vid en årlig arbetstid på 1800 timmar.

I berg- och gruvarbete eller byggnadsarbete under mark gäller ett gränsvärde för radon på 1300 Bq/m3 vid en årlig arbetstid på 1600 timmar.

För gammastrålning i nya byggnader är det fastställda gränsvärdet 0,3 µSv/h där människor vistas mer än tillfälligt. Gammastrålning från byggnadsmaterial har ett gränsvärde på 1,0 mSv/år för årlig exponering för personer som vistas i byggnaden.

Vad gäller dricksvatten, betraktas 100 Bq/l som tjänligt med anmärkning, medan 1 000 Bq/l anses otjänligt och bör inte konsumeras.

Radonmätning

Genom att genomföra en radonmätning kan du garantera en hälsosam boendemiljö fri från radon. Beställ din radonmätning redan idag för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö!