Att utföra en radonmätning med hjälp av en radonmätare är det enda sättet att upptäcka radon. En långtidsmätning är det mest pålitliga sättet att mäta radon på och ger ett tillförlitligt årsmedelvärde. Mätningen ska sträcka sig över minst två månader mellan den 1 oktober och 30 april.

Det rekommenderas att genomföra en radonmätning vid följande tillfällen: vid husköp, vid om- eller tillbyggnation, vid förändringar i ventilation- eller uppvärmningssystemet, vid nybyggnation, om det har gått mer än 10 år sedan senaste radonmätningen, eller om man misstänker att det finns radon.

Radon i inomhusluften kan komma från marken under och omkring bostaden, hushållsvattnet eller byggnadsmaterial (blåbetong). Den primära källan till radon i bostäder är marken. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att omkring 325 000 bostäder i Sverige har radonhalter över den gränsvärdet på 200 Bq/m3. Det enda effektiva sättet att identifiera radon är genom att genomföra en mätning.

Radonhalterna varierar beroende på årstid och tid på dygnet, vilket påverkas av temperatur- och vindförhållanden samt ventilationens effektivitet och hur ofta bostaden vädras. Av denna anledning är det viktigt att utföra mätningar under en längre tidsperiod för att erhålla ett tillförlitligt årsmedelvärde. Vid situationer som husköp eller efter genomförda åtgärder kan en korttidsmätning utföras. Det bör dock noteras att korttidsmätningar endast är rådgivande men det ger en tydlig indikation på eventuella problem.

Så här gör du en radonmätning

Om du bor i hus eller villa har du möjlighet att själv enkelt genomföra din radonmätning. Vanligtvis utförs mätningen i vardagsrummet och ett av sovrummen. Mätprocessen är okomplicerad – du beställer hem radondosor, placerar ut dem enligt medföljande instruktioner och när mätperioden är avslutad skickar du tillbaka dosorna. Inom cirka en vecka får du resultat på om det finns förhöjda radonhalter eller inte.

Placering radonmätare

Placering av radonmätare i hemmet

Det är viktigt att placera radonmätare på ett sätt som säkerställer en representativ mätning av radonhalten. I enplanshus och lägenheter är det rekommenderat att genomföra mätningar på minst två platser – i sovrummet och i ytterligare ett rum, exempelvis vardagsrummet. För enrumslägenheter är en mätpunkt tillräcklig, men två detektorer behövs i utrymmet för att säkerställa pålitliga resultat. I flervåningshus med bostadsutrymmen bör mätningar utföras på varje våning.

Placering radonmätare

Placering av radonmätare i rummet

Radonmätaren ska placeras så att omgivningen så nära som möjligt efterliknar de förhållanden som de boende upplever. Undvik att placera mätaren i närheten av golv, tak eller väggar. Ett avstånd på ungefär 25 centimeter från dessa ytor är lämpligt. Förhindra att radonmätaren utsätts för starka drag eller höga temperaturer. Se till att mätaren är minst 1,5 meter från tilluftsdon, ytterdörrar, fönster, element eller andra värmekällor. Slutligen bör mätaren vara minst 0,5 meter från frånluftsdon.

Radonmätningar är viktiga av flera anledningar

Hälsorisker

  • Lungcancer: Radon är en radioaktiv gas som kan orsaka lungcancer vid långvarig exponering. Det är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning.
  • Osynlig och luktfri: Radon är både osynlig och luktfri, vilket gör det omöjligt att upptäcka utan mätning.

Säkerhet

  • Tryggt boende: Regelbundna radonmätningar säkerställer att radonhalterna i hemmet hålls på säkra nivåer, vilket ger ett tryggt boende för familjen.
  • Förebyggande åtgärder: Tidig upptäckt av höga radonhalter gör det möjligt att vidta åtgärder innan hälsan påverkas.

Genom att regelbundet utföra radonmätningar kan du säkerställa en hälsosam inomhusmiljö samt skydda både ditt hem och din familj från de allvarliga risker som höga radonhalter medför.