Man ska mäta radon i villa under normala boendeförhållanden. För att erhålla ett årsmedelvärde krävs en långtidsmätning som pågår i minst två månader under eldningssäsongen, mellan den 1 oktober och den 30 april. 

Spårfilm används oftast som mätmetod för både lång- och korttidsmätningar i Sverige. Korttidsmätningar som kan utföras året runt och ger snabbt en uppskattning av radonhalten. Detta är särskilt användbart vid exempelvis husköp eller efter genomförd åtgärd. Viktigt att komma ihåg är att en korttidsmätning endast är rådgivande.

Mäta radon villa

I Sverige anses radon vara ansvarig för cirka 500 lungcancerfall årligen. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att omkring 325 000 bostäder i landet har radonhalter över det rekommenderade gränsvärdet på 200 Bq/m3. Det enda sättet att upptäcka radon är genom mätning.

Mäta radon villa – så här gör du

För att få ett pålitligt resultat och ett årsmedelvärde ska radonmätningen genomföras under eldningssäsongen, vilken sträcker sig från den 1 oktober till den 30 april. Mätperioden ska vara minst två månader. Genom att använda mätdosor från ett laboratorium som är ackrediterat av SWEDAC kan du enkelt genomföra en radonmätning själv och få ett tillförlitligt årsmedelvärde. Så här gör du:

  • Beställ hem radonmätare.
  • Placera ut dem enligt de medföljande instruktionerna.
  • När mätperioden är avslutad returneras dosorna för analys.
  • Efter ungefär en vecka kommer du att få en mätrapport som indikerar om det finns några förhöjda radonhalter eller inte.

Om mätresultatet ligger under det fastställda gränsvärdet på 200 Bq/m³ krävs ingen åtgärd. Visar det sig att du har förhöjda radonhalter (över 200 Bq/m³) så behövs åtgärder för att sänka halterna. 

Långtidsmätning

En långtidsmätning är det mest pålitliga sättet att mäta radon på och ger ett årsmedelvärde. Mätningen ska genomföras under eldningssäsongen från den 1 oktober till den 30 april och pågå under minst två månader. Målet med en långtidsmätning är att under normala boendeförhållanden, fastställa om man utsätts för skadliga radonhalter. Vi erbjuder objektiv och ackrediterad radonmätning billigt och enkelt. Europas snabbaste svarstider och Sveriges bästa telefonsupport!

Korttidsmätning

En korttidsmätning är lämplig i situationer där det inte finns tillräckligt med tid för en långtidsmätning, till exempel vid husköp eller efter genomförda åtgärder. En korttidsmätning genomförs på samma sätt som en långtidsmätning och ska sträcka sig över minst 7 dagar, helst 10 dagar. Observera att resultatet av en korttidsmätning endast är rådgivande.

Radon kan finnas överallt och det är därför viktigt att genomföra en radonmätning oavsett var du bor. Målet med en radonmätning är att säkerställa att du och din familj inte exponeras för förhöjda radonhalter. Det är särskilt viktigt att utföra en radonmätning:

  • Vid köp eller försäljning av en bostad.
  • Efter om- eller tillbyggnation av din bostad.
  • Efter ändringar i ventilationssystemet eller uppvärmningssystemet.
  • Vid nybyggnation.
  • Om det har gått mer än tio år sedan din senaste radonmätning.
  • Om du misstänker att radon kan förekomma i din bostad.