Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium genomgår sönderfall. När radon sönderfaller bildas så kallade radondöttrar. Dessa kan binda sig till partiklar i luften och transporteras med inandningsluften. Det är det som gör radon hälsofarligt.

Radon kan bara upptäckas genom radonmätning. Långvarig exponering för höga radonhalter ökar risken för lungcancer. I Sverige är radon den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning och leder till cirka 500 lungcancerfall varje år. ​​Det är därför viktigt att mäta radonhalten regelbundet och vidta lämpliga åtgärder om nivåerna är förhöjda för att minimera riskerna och säkerställa en sund inomhusmiljö.

Radonhalten mäts i enheten Becquerel (Bq/m3) per kubikmeter inomhusluft. Det rekommenderade gränsvärdet för radon i bostäder och allmänna utrymmen är 200 Bq/m3. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten finns det uppskattningsvis cirka 325 000 bostäder i Sverige där radonhalten överstiger referensnivån på 200 Bq/m3.

Var finns radon

Var finns radon?

Radon finns överallt – i luften, i marken och i vattnet. När det gäller radon i våra hem kan det komma från marken, vattnet och byggmaterial. Huvudkällan till radon i bostäder, byggnader och lokaler är främst markradon.

Radon från marken tränger in genom jordluft som dras in genom otätheter i grundkonstruktionen. Blåbetong, även känd som blå lättbetong, utgör den främsta källan till radon bland olika byggmaterial och tillverkades mellan 1929 och 1975. Det användes i stor utsträckning som konstruktionsmaterial i både inom miljonprogrammet och i en- och flerfamiljshus. Radon i vatten kan vara ett problem när det kommer till egenborrade brunnar. Om vattnet innehåller radon kan det resultera i högre koncentrationer av radon inomhus vid användning av vatten, som exempelvis vid spolning och duschning.

Radon åtgärder

Åtgärder radon

Förhöjda radonhalter över 200 Bq/m3 kräver åtgärder. Det är viktigt att identifiera själva källan och vidta nödvändiga åtgärder.

Exempel på lämpliga åtgärder kan vara förbättring av ventilationssystemet samt tätning eller isolering. Vid radon i hushållsvattnet kan en effektiv lösning vara att lufta vattnet. Utöver de hälsoaspekter som är kopplade till radonsanering påverkas ofta även bostadens värde positivt. Det innebär att du inte bara skapar en hälsosammare miljö utan även förbättrar husets värde.

Radonmätning

För att erhålla en pålitlig resultat och ett årsmedelvärde bör radonmätningen genomföras under eldningssäsongen, som sträcker sig från den 1 oktober till den 30 april. Mätperioden ska vara minst två månader (en långtidsmätning).

  1. Beställ hem radonmätare.
  2. Placera ut dem.
  3. När mätperioden är avslutad, skicka du tillbaka dosorna för analys.
  4. Efter ungefär en vecka får du en mätrapport med resultatet.

Om du behöver snabba svar inom en begränsad tidsram, är det möjligt att genomföra en korttidsmätning. En korttidsmätning ger endast rådgivande information, men kan vara ett användbart alternativ i specifika situationer som vid husköp eller efter genomförda åtgärder.

Då ska man göra radonmätning

Det är rekommenderat att genomföra radonmätning i följande situationer:

  1. Vid förvärv av en bostad.
  2. Vid om- eller tillbyggnation av befintligt boende.
  3. Vid förändringar i ventilationssystemet eller uppvärmningssystemet.
  4. Vid nybyggnation av hus.
  5. Om det har gått mer än 10 år sedan den senaste radonmätningen genomfördes.

Radonhalten varierar dagligen och genom årstiderna på grund av faktorer som temperatur, vindförhållanden, ventilationssystemet och om man vädrar. Det är därför viktigt att genomföra mätningar över en lång tidsperiod för att få ett pålitligt årsmedelvärde.