Mäta radon snabbt

Att mäta radon snabbt ska bara göras om det inte finns tid för en långtidsmätning. En korttidsmätning är ett bra alternativ om du snabbt behöver få en preliminär uppskattning av radonhalten, såsom vid husköp eller efter genomförda åtgärder. Resultaten från denna typ av mätning är endast rådgivande. Mätningen genomförs på samma sätt som en långtidsmätning och bör sträcka sig över minst 7 dagar, helst 10.

Mäta radon snabbt – korttidsmätning

Det är smidigt att själv utföra mätningen. Du kan beställa radonmätare för korttidsmätning och placera dem enligt de bifogade instruktionerna. Efter avslutad mätperiod returnerar du dosorna för analys. Inom ungefär en vecka erhåller du en ackrediterad mätrapport som indikerar eventuella förhöjda radonhalter.

Ifall mätresultaten indikerar att radonhalterna överstiger 200 Bq/m³ är det viktigt att vidta åtgärder. Dessa åtgärder kan vara ökad luftcirkulation, tätning eller isolering.

Radon är farligt

Exponering av radon under en längre tid ökar risken för lungcancer. Enligt information från Strålsäkerhetsmyndigheten leder radon till ungefär 500 fall av lungcancer årligen i Sverige och är den näst vanligaste orsaken till lungcancer, efter rökning. Det beräknas att cirka 325 000 bostäder i Sverige har radonhalter som överstiger 200 Bq/m³.

Radonmätning

Radon kan förekomma i ditt hem utan att du är medveten om det. Om det har passerat över tio år sedan din senaste radonmätning eller om du har genomfört renoveringar eller ombyggnationer som potentiellt kan ha påverkat radonhalten i inomhusluften, rekommenderar Strålsäkerhetsmyndigheten att du genomför en ny radonmätning.

Långtidsmätning

Långtidsmätning är det mest pålitliga sättet att mäta radon och genererar ett årsmedelvärde. Mätningen bör genomföras under eldningssäsongen från den 1 oktober till den 30 april, och sträcka sig över minst två månader. Syftet med en långtidsmätning är att, under normala levnadsvillkor, fastställa om man exponeras för potentiellt skadliga radonhalter. 

Gränsvärde för radon

I bostäder och allmänna lokaler är det rekommenderade årsmedelvärdet för radonhalten satt till 200 Bq/m3.

Myndigheter, såsom Boverket, Livsmedelsverket, Arbetsmiljöverket och Strålsäkerhetsmyndigheten, har i samverkan etablerat referensnivån och de specificerade gränsvärdena. Mätningen av radonhalten sker i enheten Becquerel (Bq/m3) per kubikmeter inomhusluft. Det enda sättet att upptäcka radon är genom att genomföra mätningar.